Zróbmy to!

Wspieraj ruch Polska 2050!

Wpłacono
2 903 857 zł
z 3 000 000 zł
(do 28 lutego)
PLN
Osoby mieszkające poza granicami Polski prosimy o podanie
kodu pocztowego 00-000

Wpłat można dokonać także przelewem bezpośrednio na konto (zobacz szczegóły)

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem wpłat oraz do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań: [email protected].

Bezpieczeństwo płatności zapewnia:

 © Fundacja Polska Od Nowa 2020

Najczęściej zadawane pytania

Fundacja wykorzystuje wpłacane środki wyłącznie na działalność statutową, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tak, darowizna jest po prostu umową pomiędzy dwiema stronami, w której darczyńca przekazuje obdarowanemu nieodpłatnie jakieś świadczenie. W przypadku darowizny pieniężnej, do zawarcia umowy nie jest konieczna forma pisemna. Umowa zostaje wtedy zawarta w momencie gdy kwota pieniężna jest przekazywana Fundacji.

Tak, zgodnie z kodeksem cywilnym darczyńca może odwołać darowiznę jeśli obdarowany dopuścił się wobec niego rażącej niewdzięczności. W przypadku Fundacji byłoby to możliwe wyłącznie gdyby Fundacja przeznaczyła wpłatę z darowizny na cele inne niż statutowe.

Nie ma maksymalnych ani minimalnych kwoty wpłat.

Serwis internetowy pośrednika (PayU) nie pobiera prowizji od osoby wpłacającej, tylko od Fundacji. Opłaty za transakcję przelewu bankowego mogą podlegać opłacie zgodnie z aktualną tabelą opłat i prowizji ustalaną przez bank darczyńcy.

Istnieje możliwość wpłaty za pośrednictwem serwisu internetowego pośrednika PayU, ale muszą zostać podane wszystkie dane osoby wpłacającej łącznie z adresem zamieszkania. Na razie nie można dokonać wpłaty przez PayPal.

Pieniądze można wpłacać przelewem bankowym lub poprzez serwis PayU.

Jeśli darczyńca chce przekazaną daro­wiznę odliczyć w rocznym zeznaniu po­datkowym, musi mieć dowód jej przeka­zania. Cele, na które moż­na przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowa­nia, muszą mieścić się w spisie określo­nym w art. 4 Ustawy o działalności po­żytku publicznego i o wolontariacie. Cele statutowe Fundacji obejmują sferę zadań publicznych określoną w tym artykule ustawy.

Tak. Dane do przelewu:

Fundacja Polska od Nowa
adres: ul. Sewerynów 6/16, 00-331 Warszawa
NIP: 5252810770, REGON: 385172270
 
Konto PLN: 85 1600 1462 1885 1849 6000 0001

Konto EUR: 58 1600 1462 1885 1849 6000 0002
Konto USD: 31 1600 1462 1885 1849 6000 0003
Konto GBP: 04 1600 1462 1885 1849 6000 0004
Konto CHF: 74 1600 1462 1885 1849 6000 0005

IBAN stosowany wyłącznie dla przelewów zagranicznych: dodaj kod „PL” przed numerem rachunku bankowego.

Kod SWIFT dla przelewów zza granicy: PPABPLPKXXX

Tytuł wpłat: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
 

Tak, ze względów bezpieczeństwa wymagane jest podanie pełnych danych identyfikujących osobę (imię i nazwisko) oraz adresu zamieszkania. Fundacja nie przyjmuje wpłat anonimowych, ponieważ w razie chęci odwołania darowizny, a taką możliwość darczyńca ma zgodnie z prawem, Fundacja musi mieć pełne dane darczyńcy w celu dokonania zwrotu pieniędzy.

Tak, Fundacja musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

Tak, wpłat może dokonywać każdy, powyżej 13 r. życia.

Wpłaty należy dokonać na numer rachunku Fundacji podając dane wpłacającego (imię, nazwisko, adres).

Wpłaty darowizn na rzecz Fundacji muszą być dokonywane we własnym imieniu. Każdy darczyńca jest traktowany indywidualnie – każdy przelew ze wspólnego rachunku bankowego powinien być opisany imieniem i nazwiskiem i dokładnym adresem osoby dokonującej darowizny.

Fundacja nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

Tak, osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą dokonywać wpłat na rzecz Fundacji.

Fundacja przygotowuje sprawozdanie za każdy rok obrachunkowy, które będzie składane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie, Fundacja ani podmioty z nią  współpracujące nie mogą rozsyłać niezamówionej korespondencji handlowej. Adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesłania potwierdzenia wpłaty i korespondencji z podziękowaniem od Fundacji. Jeśli wpłacający jest zainteresowany otrzymywaniem informacji o działalności Fundacji i korespondencji (newsletter) musi wyrazić na to odrębną zgodę.

Nie, Fundacja nie przyjmuje wpłat gotówką. 

Tak, każda osoba dokonująca wpłaty otrzyma potwierdzenie wpłaty na adres email oraz podziękowanie ze strony Fundacji.

Tak. Każda osoba fizyczna może ustawić zlecenie stałe na swoim rachunku bankowym, jeśli bank prowadzący rachunek oferuje taką usługę, zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą opłat i prowizji za transakcje w danym banku.

Więcej informacji: [email protected]

Informacje nt. pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby wpłaty

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Fundację Polska Od Nowa przekazanych przeze mnie danych osobowych w związku z pojedynczą transakcją płatniczą na stronie www.wspieraj.polska2050.pl

Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane w związku z usługą płatności jednorazowej na stronie www.wspieraj.polska2050.pl za pośrednictwem usługi PayU są przetwarzane przez Fundację Polska Od Nowa, jako administratora danych osobowych, z siedzibą przy ul. Sewerynów 6 lok. 16, 00-331 Warszawa, e-mail: [email protected] przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.

Pani/ Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub być rzekazywane podmiotom trzecim, ponieważ administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu treści na stronie www.polska2050.pl [POLITYKA PRYWATNOŚCI].

Ma Pani/ Pan prawo:

  1. a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich przenoszenia,
  2. b) do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody,

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się tutaj.

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty na adres administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez e-mail: [email protected]

Dane do przelewu tradycyjnego

Chcesz nam pomóc w budowaniu Polski na pokolenia, nie kadencję?

Wesprzyj nasze biura  działające w całej Polsce – ambasady naszego nowego ruchu – przekazując dowolną kwotę lub tworząc zlecenie stałe na naszą fundację.

Fundacja Polska od Nowa
adres: ul. Sewerynów 6/16, 00-331 Warszawa
NIP: 5252810770, REGON: 385172270

Konto PLN: 85 1600 1462 1885 1849 6000 0001

Konto EUR: 58 1600 1462 1885 1849 6000 0002
Konto USD: 31 1600 1462 1885 1849 6000 0003
Konto GBP: 04 1600 1462 1885 1849 6000 0004
Konto CHF: 74 1600 1462 1885 1849 6000 0005

IBAN stosowany wyłącznie dla przelewów zagranicznych: dodaj kod „PL” przed numerem rachunku bankowego.

Kod SWIFT dla przelewów zza granicy: PPABPLPKXXX

Tytuł wpłat: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Informacje nt. pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby newslettera

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Fundację Polska Od Nowa przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach administracyjnych oraz informacyjnych, w szczególności wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Fundację Polska Od Nowa newslettera dotyczącego działalności Fundacji, informacji o wydarzeniach organizowanych przez Fundację , a także o wystąpieniach publicznych Szymona Hołowni (Fundator).

Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane w związku z usługą newsletter/formularza rejestracyjnego na stronie www.polska2050.pl są przetwarzane przez Fundację Polska Od Nowa, jako administratora danych osobowych, z siedzibą przy ul. Sewerynów 6 lok. 16, 00-331 Warszawa, e-mail: [email protected] przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.

Pani/ Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub być rzekazywane podmiotom trzecim, ponieważ administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu treści na stronie www.polska2050.pl [POLITYKA PRYWATNOŚCI].

Ma Pani/ Pan prawo:

  1. a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich przenoszenia,
  2. b) do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody,

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się tutaj.

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty na adres administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez e-mail: [email protected]